Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ungoka Jehov' Umhlaba

1 UNGOKA JEHOV' umhlaba,
Nokugcwala konke kwawo,
Izwe nabahlezi kulo;
Umi ngaphezulu
Kwezilwandle nemisinga;
Ungubani ongakhuphuka,
Ongahlala noJehova
Entaben' engcwele?

2 Onezandla ezimhlophe,
Onhliziyo igeziwe;
Ongazang' aqamb' okubi
Ongafung' amanga
UJehova wombusisa,
Ngokulunga womsindisa;
Yiso isizukulwane
Esimusingayo.

3 Amasango aphakame,
Neminyango yaphakade:
Kuyongen' iNkosi enhle.
Ingubani yona?
UJehova onamandla,
Uliqhawe uJehova
Uliqhawe, ulwa impi
Yena uliqhawe.

4 Amasango aphakame,
Neminyango yaphakade
Maziphakamis' inhloko,
Kungenis' iNkosi
Yona enenkazimulo,
Ingubani iNkosi enhle?
UJehova wamabandla,
UyiNkosi enhle.

Ungoka Jehov' Umhlaba