Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SOBONGA NA

1 Yek'okhuhl'ekhaya!
Abahle he!Nampaya,
Bahlez'ekubuseni
Naz'izingelosi;
Baqedil'ibanga labo,
Luphelil'usizi lwabo,
Sebethokoza njalo
Beyibong'iNkosi.

2 Yek'okuhl'ekhaya!
'MaKristu alaphaya.
Sengathi ngibe-nawo
kubo ubukhosi.
Lolosuku luzofika,
Icilongo liyobika;
Ngenanini,zihlobo,
Noqhelisw'iNkosi.

3 Yek'okuhl'ekhaya!
Naso-ke isibaya.
Zophumula kahl'izimvu
Azisenangozi.
Ayingen'impisi khona,
Abanay'indlala bona,
Sebanelisw impela,
Beyibong'iNkosi.

4 Yek'okuhl'ekhaya!
Azisayikushaya
'Ziphepho zokulingwa,
Nokuhlab'udosi.
Buphelile ubuhlungu,
Asisekho nesizungu
Behlezi izipholi
Beyibng'iNkosi.

SOBONGA NA