Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Si Sebusweni Bako

Iculo Le 184

1 Si sebusweni bako,
Baba, Nkosi yethu,
Si fun' umusa wako,
Ngomthandazo wethu;
Si zwile ukukala
Kwaba lahlekile,
Si ya ba thandazela,
Nkosi, ma ba pile.

2 Izizwe eziningi
Zi sebumnyameni,
Zi sendleleni embi
E ya ekufeni;
Yiba nomusa kuzo,
Zi pe izwi lako,
Sus' ubumnyama bazo
Ngokukanya kwako.

3 Tumel' abafundisi,
Be namandla ako,
Ba tshel' abantu bonke
Izindaba zako;
Umbuso wako u ze
Emhlabeni wonke,
Yandis' abantu bako
Kzizweni zonke.

4 Tshetshisa isikhathi
Esimnandi sako,
Lapo abantu bonke
Bo ba nezwi lako;
Ba m azi ujehova
O nguMenzi wabo,
Ba m tand' uJeMi Kri^tu
UMsindisi wabo.

Si Sebusweni Bako