Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SESILAPHA EMANZINI

1 Sesipha emanzini
Ukubhapathiza khona
Abakholwa eNkosini,
Nabalahla konk'ukona.

Yiba nathi,Baba wethu,
Qoq'izinhliziyo zethu,
Vusa ukuqonda kwethu
Ngezwi elionalona.

2 Wena jes'uqond lwakho,
Weza khona emfuleni
Ukunik'umzimba wakho,
Ngokungathi ekufeni;
Wawusikhombis'indlela,
Lusho wena wazidela;
Manje singakulandela,
Nkosi,ezinyathelweni.

3 Baba,malivulw'izulu,
Asehlel'uMoy'oNgcwele.
Lusho 'kuthi,usam'kele.
Makumbelw'umunt'omdala,
Konk'izono namacala,
Nkosi,usithethelele.

4 Usinik'amandla,Baba,
Ukugcin'im'yalo yakho
Sihlangane nabo laba
AbasBandleni lakho.
Masihlale sithandane,
Kuhle okwabazalwane
Khon'ebukhosini bakho.

SESILAPHA EMANZINI