Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

SESIHLANGENE

1 O,Nkosi,sesihlangene lapha
UKudla eSithebeni sakho,
Nokukhumbula uthando lwakho,
Nokufa kwakh'esahlengwa
ngakho.

2 Sondela,Nkosi,hlangana nathi,
Uzidalule wen'oyiMvana
Eyahlatshelwa izono zethu,
Mawufuthele ukuthandana.

3 Mawubusis'iziphiwo lezi,
Isinkwa esisihlephulayo,
Nesitsha ses'vumelwan'esisha,
Sikukhumbule nxa siphuzayo.

4 Yithina sonke esihlangene,
Simzimba munye ngenxa yokuba
Sisidl'isinkwa esinguJesu,
Odlayo sona kayikubhubha.

5 Sengathi sonke esihlangene
ESithebeni,sibe-nhlizyonye,
Sibuye futhi sizobuthana',
Nasezulwini,sibe-ndawonye.

6 Ngalolosuku uJes'uqobo
Uyoziboph'asikhonze thina,
Sikhanye nab'abangcwele bonke,
Lapho-ke mangingaphuthi mina.

SESIHLANGENE