Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ri vhalwelwi vha Musanda

\Holy the Fort\

1.Ri vhalelwi vha Murena
Ri lwa na zwivhi;
Nangwe maswina e manzhi
Ri nga si kundwe.

Hee,Vhahashu!kha ri khwathe
Ri Iwe nndwa tswuku,
A ri Iwelaho U a da,
Murena Yesu.

2.Mmbi ya Sathane a siyi,
Yo ri levhela;
Vhatendi hu lwiwa hani!
Vhanwe vho noka.

3.Nangwe nndwa i tshi hulela
Ri songo huma;
A ri lwelaho u da.
U kunda swina.

4.Vha do di takala hani,
Vhone vha gundo!
Magoswi a vha na thoni,
A tshi thatwa-vho

Ri vhalwelwi vha Musanda