Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

PHENDUKA NAMHLA

1 Soni esinenhliziyo eyoniw'iso-no,wo!
Woza kuMsindisi wakho,wosi-
ndiswa nguye lo!

O ,phenduka namhlanje!
Uyabizw'iNkosi',ehe!
Uyabizwa namhlanje.

2 'Jesu othobekileyo,useduze ma-
nje la,
Uyakumvulela nini lowoMhlobo
wakho na?

3 Mus'ukulibala futhi,bamb'ithu-
Ngoba awuyikubizwa njalo nje-
ngalokho nje.

4 Ngenhliziy'ephukileyo,guqa
ngamadolo la,
Vum'izono zakho kuyo,yozi-
susa zonke nya.

5 Awumuzwa, enhliz'weni uku-
thinta kwakhe na?
Mvumele,wokuhlanza ube
Mhlophe uthi qhwa.

6 'Zingelosi ziyafisa ukubika
khona le,
Uma ususindisiswe,ziyoshay'
inhlobe,he

PHENDUKA NAMHLA