Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Njengenyoni

1. Njengenyoni egatsheni, yona,
Ijabul' ihlabelela khona
Njalo nami sengikhululiwe,
Sengihlengiw' uMhlengi wam'.

2. Waf' uJesu ukungikhulula,
Ngakho inhliziyo siyavula,
'Gazi likaJesu liqedile,
Lihlangulil' icala lam'.

3. Ngakho ngiyibong' iNkosi yami,
Isusile zonke izono zami,
Azisoze zibuyela kimi,
Vuka-ke limi! Huba nje!

4. Njengempumalanga yahlukene
Nay' intshonalanga kungehlangane,
Njal' uJes' udedisil' izono
Ngowak' umkhono. Halala!

5. Seluthul' uvalo enhliziyweni,
Kade lubhakuz' esifubeni,
'Jesu usindisa ngokwempela
Abamvumela lokhu-ke.

6. Sengilangazela ukumbona
Ezulwini, lapho eye' khona.
Ngiyombonga kanye nabangcwele,
Ngob' usifele ngom'sa he!

Njengenyoni