Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

NGINGOWAKHO

1. Hubanini bazalwane,
Kuyabanga injabulo,
Vuka, mphefumulo wami,
Vuma nawe nant'iculo:

:,:Ngingowakho, Mfeli wami,
Nakho konke okukim,:,:

2. Ifanel' ukudunyiswa,
Yon' iMvan' eyasihlenga;
Sahlawulelw' igazi layo,
Yebo, ngalo yasithenga.

3. Dumisan' evukileyo
Ekufen' iNkosi yethu;
Nanka amanxeba ayo;
Linqobil'iQhawe lethu.

4. Nin' abakhe, jabulane,
uSathan' uhlulekile,
kanamandla phezu kwenu,
ungqongqoshe umngqobile.

5. Unqobile, mayizwiwe,
Leyondab' ezweni lonke.
Mahlaba, zulu, zingelosi,
Dumisani nina nonke!

NGINGOWAKHO