Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ngikukhonze

1. Nkosi ngiyathokozela

Ukuzinikela kuwe,

Ngikukhonze, Mfeli wami,

Ngoba ngihlengiwe nguwe;

Kodwa ngiyabona kambe

Awuding' inkonzo yami,

Nokho mawungivumele

Ngikukhonze, Nkosi, name.

2. Abaningi bayazulu

Bedukile endleleni,

Ungithume, ngibafune,

Babuyel' esibayeni.

Nabaningi banosizi,

Nkosi, unginik' umuthi,

Ngibelaphe enhliz'weni,

Khona bojabula futhi.

3. Ungisize ngizidele,

Ngizinikel' abanye,

Njengokuba wena, Jesu,

Wawuzinikela kanye.

Yeka, injabul' enkulu

Ukuyilandel' iMvana,

Ngakho ungisize, Nkosi,

Ngilandele eduzana.

4. Nkosi, ungihole kahle,

Ngize kuwe embusweni;

Lapho ngiyaphumula,

Ngiyoncik' esifubeni,

Ngoba lapha emhlabeni,

Ngike ngezw' ukuphumula,

Okukhona kuwe Jesu,

OyiNkosi yokuthula.

Ngikukhonze