Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 rating, 1 votes)
Loading...

Ngenhliziyo Yonke Yami

1. NGENHLIZIYO yonke yami
Ngiyambong' uThixo wami
Ongibusisile;
Uyekel' ukwona kwami,
Ususil' izifo zami,
Ungiphilisile.

2 Nginezinto eziningi,
Ngiyabusa, angidingi,
Ngiyaphiwa nguye;
Nina enihluphekhayo,
Nina enetwesiweyo,
Mani bheke kuye.

3 Thina sonke sedukile,
Yena akasiphathile
Njengokona kwethu;
Unomusa nobubele,
Ngakho masimudumise
Ngenhliziyo yethu.

4 Bonganini uJehova,
Nimdumise ngokuthanda,
UyiNkosi yethu;
Thembanini eNkosini,
Iyahlala ezulwini,
UMbusisi wethu.

Ngenhliziyo Yonke Yami