Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 rating, 1 votes)
Loading...

Ngake Nga Dukisw Utshwala

1 Ngake nga dukisw' utshwala,
Nga phambuk' endleleni,
Nga fikelwa isiyezi,
Kwa bamnyama emehlweni:
Ngezw' ukubangibotshiwe,
Nga phelelw' amandle ami,
Isiboposangi bopa,
Intando yonakhala.

Refrain:- Wo! isita esikulu
Esedusa inhliziyo,
Siyemuka nabaningi,
Ba shone ekufeni.

2 Ngangisengozin' impela,
Endlelen' ebushelezi;
Nga fikake esiweni,
Citshu nga ponseka kuso;
Ngoba kwa kumnandi kimi,
Sasikal' isisu sami,
Ngoba ngangitand' utshwala,
Sengathit' ukudl' impela. – Ref.

3 Ngangi holwa uMkohlisi,
Lo Mkohlisi yingonyama,
Unguyise waw' amanga,
Umbulali wopuzayo.
Jesu, Nkosi, Ngiyabonga
Umusa wak' omkulu.
Wangibona, wangikhipha,
Ngisengozin' enkulu. – Ref.

4 Yizwanini nin' abasha!
Ni Watat' amazwi ami,
Yekanini leyo ndlela,
Ngob' i nkul' ingozi kuyo;
Yekanini bonk' utshwala-
Zonke izinhlobo zabo,
Ni nga pathi, ni nga puzi,
Ni zo hlala, ni thokoza. – Ref.

Ngake Nga Dukisw Utshwala