Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nga matsheloni li tshi

1.Nga matsheloni li tshi
Ndi vuwa ndo takala,
Ndi ri:Mbilu yanga, litsha
Ndi range u lilala.

2.Ri livhune o lindaho
Vhuusiku, ro edela;
Ri rende o ri neaho
Na khone, ra awela.

3.Ro vuwa zwino ri tshi pfa
Maanda maswa o vhuya.
Mudzimu washu o ri fha
Mulalo na zwivhuya.

4.Hee Khosi, kha ri tavhelwe
Nga la vhuhwavho hau.
Dzimbilu dzi vhonetshelwe
Nga khathutshelo yau.

5.Ri linde na namusi-vho
Ritshile ri na iwe,
Ri vhana vha U funaho,
Ri humbele, ri fhiwa.

6.Milingo i ri delaho
I wane ri vhahali
Ri shume zwo fanelaho
Nga nungo na vhatali.

7.Ri tevhele zwi funwaho
Nga iwe, Mune washu,
U ri wedze ho vhifhaho,
U linde mbilu dzashu.

8.U ri fhumudze ra lila,
Ra neta U ri tike.
Ri fare wau muzwila
U na rine, ri swike.

9.Ndi zwone, kha l tavhe-ha,
Mbilu yanga ndi tshena.
Ndo fhatutshedzwa henefha,
Ndo ranga na Murena.

Nga matsheloni li tshi