Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ndi Yesu o zwi itaho

1. Ndi Yesu o zwi itaho.
Mbilu yanga, fhumula.
Ho ita a zwi divhaho;
Ha khakhi, u do vula.
Zwi difhaho,
Zwi vhavhaho,
Zwi bva zwandani zwawe.
Tenda vhuhwavho hawe.

2.Ndi Yesu o zwi itaho.
Naa o no khakha lini?
Ndi ene a u tondaho;
Na zwino maswiswini
U ita-vho
Zwo lugaho
Zwa tshilidzi na vhuthu.
Ha athu' vhenga muthu.

3. Ndi Yesu o zwi itaho
Ndo tenda, a thi hani.
Ndi nanga i ntshelelaho
Zwi vhavhaho hanwani.
Ndi hana'ni?
Ndi divha'ni?
Ndi nanga, ha na khole.
Kha ndi nwe-ha, ndi fhole.

4.Ndi Yesu o zwi itaho.
A zwi nga mbilaedzi.
Muhwalo u ndemelaho
Kha u de thi teledzi.
Zwi kondaho
Ndi hwale-vho.
Tshifhambano ndi tshawe.
Ndo fara lwayo lwawe.

5. Ndi Yesu o zwi itaho.
U nyisa magovhani.
U na nne, u do mbvisa-vho
A mbveledza tshedzani.
Na zwenezwi
Zwa maswiswi
Ndi khathutshelo fhedzi.
Murena ha latedzi.

6. Ndi Yesu o zwi itaho.
O hwesa, u do rula.
Ndi Yesu a U funaho;
Mbilu yanga fhumula.
U lilale,
U takale.
Ndi Yesu; a tshi ralo
U isa kha mulalo.

Ndi Yesu o zwi itaho