Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ndzi tlangela wena

1 Ndzi tlangela wena, l' a nga ndzi
ponisa,
Yesu Hosi ya tinswalo,
U ndzi amukele n' wana wa ku lova,
Ndzi va n 'wana wa ku.

2 Ndzi swi tsakerile, swikwembu swa
vanhu;
A ndza ha landzi mikhuva
Ya ku swi gandzela ni ya ku swi
phahla,
Ndzo tsakela wena.
3 A ndza ha byi chavi na byona
vuloyi,
Wena u Mulweri wa nga;
Na swo switshungulo na yona
mitundu,
Ndzi swi fularhela.

4 Hlangula mikhuva ya yona
munyama
Ya ku hlahluva tinhlo,
Ndzi ku tshemba wena ku nga
ri vangoma,
Hambi vanyamsoro.

5 Ndzi tiyise Hosi,ndzi nga ha naveli
Michongolo ni tingoma,
Na byalwa na fole ndzi nga swi
tsakeri,
Ndzi tsakela wena.

6 Basisa milomu,ndzi chava ku
hemba,
Susa le s'wi nyamisaka,
Ndzi va lo'wo tenga.

7 Embilwin 'ya mina hlongola
hinkwaswo
Le 'swi hlungaka vuhosi,
U nga tsetseleli le 'swi nga nyawuriki;
Fuma u le swaku.

Ndzi tlangela wena