Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Namhla Niyabizwa Nonke

1 NAMHLA niyabizwa nonke
UMsindisi onguKristu,
Oselokhu anibiza,
Usabiza nize kuye.

2 Uthi, \Wozanini nonke,\
Nize 'kuzwa izwi lakhe;
Ningabolibal' ukuza,
Niyabizwa uMsidinsi.

3 Akamemi ngokukhetha;
Uthi; \Wozanini nonke!\
Nina boni phendukani,
Nikhululwe nisindiswe.

4 Phangisani niye kuye,
Kuseyisikhathi senu;
Niye kuye ngokucela,
Nikhululwe nisindiswe

5 Isikhathi siyadlula
Kuseyisikhathi senu;
Phaphamani, boni nonke,
Nikhuleke kuMsindisi.

6 Khulekani eNkosini,
EnguBaba oMakade,
NakuJesUyiNdodana,
NakuMoya oyiNgcwele.

Namhla Niyabizwa Nonke