Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Naa vho U ita hani

1. Naa vho U ita hani?
Ri vhona muthu-de?
Naa wo vha tshinya nga' ni?
Vha tshi ri:nga a fe.
Vho vhetshela 'ni khare
Kha thoho yavhudi?
Vha tshi U pfela mare
Mulandu thi u di'!

2.Khofheni ha vhugala
Ho ri takadzaho
Namusi ho swifhala;
Na ala mato-vho
A tshedza na mulalo
O swifhalela 'ni?
Ndi nge wa tshinya'ni?

3.Yawee, mulomo ula
Wo ri fhumudzaho
Namusi wo fhumula
Nga zwi ofhisaho.
U naka hau hothe
Na maanda zwo ya 'fhi?
Vho U tangula zwothe,
Mulandu wo bva 'fhi?

4.Mulandu a si wau?
Mulandu ndi wanga!
Dzithamu dzo vha dzau,
Vhutsinyi hu hanga.
Murena, nkhathutshele,
Nne ndi di-solaho;
U ntanzwe, U nkhangwele
Zwivhi zwi mbavhaho.

5.Mutshidzi wanga,ntshidze!
Ndi lila zwenezwo.
Mulisa wanga,mbidze,
Ndi U tevhele-vho
Na vhothe vha re vhau;
Na nne ndi tanzwiwe
Nga u shengela hau;
Mbilu i rudziwe.

6.A thi tsha do livhala
Zwa duvha leneli.
Milingo i tshi dala
A thi nga i londi.
Ndi do elelwa iwe
Wo ntambulelaho.

7.Tshine nda lila tshone
Ndi u U funa-vho;
Ndi U livhuhe zwone,
Ndi U takadze-vho
Nga u vha muthu wau;
Ndi dzule ndi tshi pfa
Milayo yothe yau,
Ndi giume nge nda fa.

8.Nga duvha la u tuwa
La musi ndi tshi fa,
mbilu yanga yo shuwa,
Na nungo dzi tshi xa,
U ndwele ndi swiswini
La lufu henefho;
U de U ime tsini
Nga duvha lenelo.

9.Ndi tuwe wo mpilela
Swina li mbengaho.
Ndi kunde U tshi ndwela;
Na nne ndi swike-vho,
Hune vha ri:Mutshidzi
Ndi Ngwana yo faho!
Na nne ndo tshidzwa-vho.

Naa vho U ita hani