Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Naa Nwana uyu u mini

1.Naa Nwana uyu u mini
O ladzwa mukungwani?
Mukungwa u i vhudza ' ni?
Vhuthu,elekanyani,
Zwine nda vhona henefha,
Ndi tshimangadzo ndi tshi pfa,
Mudzimu o vha muthu.

2.Ndi tshilidzi tsho vulaho
Vothi la ngei tadulu.
Ndi vhuthu ho mu disaho
Na khathutshelo khulu.
Murwa-Mudzimu a tshi vha
Nwana wa muthu,tsiwana,
Ho vha hu ri funa.

3.O mpfuna kale ndi sathu
U bebwa, nda vha hone.
O vha o nyita murathu
Uri na nne ndi kone
U vha nwana a funwaho
Mulaifa a tondwaho
Nga Khotsi wa tadulu.

4.O dzhena kha zwi kondaho
A tshi ri nne ndi pfume.
A tevhela vho xelaho
A tshi ri nga vha hume.
A di-kumedza a yo pfa
Matungu othe,a mbo fa
Uri vhafu vha vuwe.

5.Ndi elekanya zwenezwi
Ndi tshi zwi takalela.
Ro tshidzwa ri kha maswiswi
A lufu,ri tshi xela.
Duvha lo ri tavhelaho,
Na tshedza tshi difhesaho
Ndi nwana mukungwani.

Naa Nwana uyu u mini