Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Na nne-vho kha ndi sendele

. Na nne-vho kha ndi sendele
Ndi le zwiliwa zwau.
A thi na hanga vhudele
Ha u da phanda hau,
Kha ndi de zwanga ndo rano;
Tenda ro vhidzwa hafhano
Ri vhatshinyali vhau.

2.Hu vhidzwa vho lemelwaho;
Na nne-vho ndo tou hwala
Milandu i nyofhisaho,
Ndi pfa ndo tou tahala.
Mbilu dzi vhaisalaho,
Hu vhidzwa vha na ndala.

3. U rulwa hu nkhantyisaho
Ndi u pfa wo mpfumela,
U Ngwana yo ri felaho,
Wo ntanzwa, wo nkhangwela.
Ndi Wa -Tadulu nga ethe
A nthulaho;-kha ndi 'tshete'
Ndi si tsha vhilaela.

4.Wo amba-vho wa ri: Nne
Ndi vhuswa ha vhutshilo.
Nne zwenezwo-ha ndi zwane
Ndo rano, muthu a faho,
Ndi fara fhungo ilo.

5.U nkhanzwe-ha ndi wane-vho
U rulwa zwivhi zwothe.
U ntanzwe, Yesu, ndi vhe-vho
Wa u do tshila tshothe.
Hu khwathe hoyu mulanga;
Ndi ralo misi yothe.

6.Zwiliwa zwau, vha laho
Vha toda maanda au,
Ri kunde zwi ri vhofhaho,
Ri fare ndila yau,
Ri vhe vhaswa, ri funane,
Na vho lwaho vha konane,

7.Kha ndi de-ha ndi tanzwiwe
Nga khathutshelo yau.
Ndi lalele,ndi kanzwiwe
Ndi fhiwe maanda au
Kha ndi tou di -kumedza-vho,
Ndi tou vha muthu wau.

8.Ngongoho, Yesu, wo ri fha
Mashudu a sa fheli.
Ro no tou vha malaifa
A zwi sa taheli.
Wo ri fha zwi ri tshidzaho
Ri vhone vho vhidzelwaho
Tshimima tsha ngei seli.

Na nne-vho kha ndi sendele