Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Na nne ndi khou zwi divha-vho

1.Na nne ndi khou zwi divha-vho,
Ndi takalela zwone,
Muhali o ri felaho
O vuwa a vha hone.
A tshilaho,
O kundaho

Lufu na zwivhi zwashu
Ndi Yesu,Mune washu.

2.Lufu naa Iwo mu ita 'ni!
U hone, ro mu vhona.
Na tsholo-vho tsho kona 'ni!
Tsho sala-vho tsho shona.
A vha rine
Ri pfa line
Ra pfi :Nne ndi a tshila,
Na inwi ni do tshila!

3.U hone! Vho U vhanaho
Ndi vhanzhi, na rine-vho.
Ro vhidzwa, ra mbo tshidzwa-vho
Nga Iwe, na nne-vho.
A tshidzaho
Mupfi wa dzithabelo
Ndi Iwe, vhukhudelo.

4.U hone; munwe thi mu di',
Mu-fhatutshedza-muthu,
U vhusaho nga zwavhudi,
Nga tshilidzi na vhathu.
Vha lilaho
Na vha faho
Vha fhumudzwa na vhone,
Nga Iwe, U re hone.

5.U hone, Yesu! U do vha
Na rine misi yothe.
U hone -vho ri tshi do fa,
Ha vha u tshila tshothe.
Ro tshidzwa- vho,
Ri do ya -vho
Ha Iwe U re hone.
Ri takalela zwone.

Na nne ndi khou zwi divha-vho