Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Murena u a tuwa

1.Murena u a tuwa!
Nga a fhelekedzwe
Nga nyimbo na nga khuwa;
Nga a takalelwe!
Hee, vha mu luvhaho,
Pfadzani mifhululu!
A gonyaho tadulu
Ndi a ri vhusaho.

2.Vharunwa vha tadulu
Vha a mu renda-vho,
Nge ene Khosi khulu
A vhuyela khavho,
O tshidza vha faho,
O shuma o vuledza,
Vhathu vha vhona tshedza.
Vha khoda zwenezwo.

3.Ndi u ri ranga phanda
A tshi ya henefho
Yerusalem, musanda;
Ri do hu vhona-vho.
Ndila yo vulwaho
Nga ene Yesu washu
I do vha ndila yashu,
Ri do i fara-vho

4.A ri na vhunwe vhuyo
Ri do vhu wana 'fhi?
Ri dibha mudi uyo
Wa khoro dzavhudi,
Hayani, hu yaho
Vha lilaho u dzhena,
Vha tamaho Murena,
Vha mu tevhelaho.

5.Madzulo o lugiswa
Nduni yo nakaho
Ya Khotsi; hu do iswa
Vho lugiselwaho.
Murena, U ri pfe!
Ri tuvha lwa tshililo
Kha bugu ya vhutshilo
Ho nwalwa na rine.

6.Yesu, U do vhonala,
Wo da nga makole,
Nga maanda na vhugala.
Li do vha duvha-de!
Murena, lenelo
Nga li vhe la dakalo,
Ri tshi ya kha mulalo,
Ri tshi do gonya-vho.

Murena u a tuwa