Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mudzimu Mukhetwa

\Holy,Holy,Holy\

1 Mudzimu Mukhetwa,U Mukona-zwothe,
Matsheloni ri tshi vuwa ri a u i mbela;
Mudzimu Mukhethwa U na vhuthu hothe,
Mudzimu Muthihi,E vhararu.

2 Mudzimu Mukhethwa vhakhethwa vha
losha,
Vha tshi vheya-vho dzikhare dzavho
phanda hau,
Na vharunwa vhothe vha u gwadamela,
Iwe Muthomi na Muvuledzi.

3 Mudzimu Mukhethwa vhugalani hau
Wo dzumbama na matoni a vhaita-
zwivhi;Vha a kundwa vhone u U
lavhelesa,
Wo di-sumbedza vha U funaho.

4 Mudzimu Mukhethwa,U Mukona-zwothe,
Na zwivhumbwa zwothe zwi di khoda
dzina lau;
Mudzimu Mukhethwa,U na vhuthu hothe,
Mudzimu Muthihi,E vhararu.

Mudzimu Mukhetwa