Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Mawube-nathi

1 MAWUBE-NATHI,sekuyez'
ukuhlwa,
Nguwe opheth' imini nobusuku,
Phansi komthunzi wakho
sophumula
Usivikele.

2 Nxa sesilala makube-ngobuhle,
Nxa sesivuka
kube-ngomkhuleko,
lmini yonke sikukhonze kahle
Ngesikwenzayo.

3 Ubaduduze bon' abalilayo,
Nabagulayo nababoshiweyo,
Nezintandane sizithandazela
Mabaphumule.

4 Nguwena wedwa oyinqaba yethu,
Ngaphandle kwakho asinal'
ithemba;
Uthando lwakho lududuza bonke
Abangabakho.

5 Mawudunyiswe, uzumbuso
wakho,
Intando yakho yenziw'
emhlabeni,
Siph' ukuphila,usithethelele
Manje nanini.

Mawube-nathi