Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MASIMDUMISE UJEHOVA

1. Simdumisa uJehova,
OyiNkosi yokwahlula,
Siyabonga um'sa wakhe,
Selethile ukuthula.
Uyawisa imibuso,
Yon' ethokozel' ukulwa;
UJehova uyabusa,
Yena akanakwahlulwa.

Makabongwe uJehova,
Makabongwe uJehova,
Makabongwe uJehova,
oyiNkosi yokuthula!

2. Zonk' izizwe mazithule
Zimazis' uNkulunkulu,
Mazibuz' intando yakhe
Ohleziyo le phezulu.
Uthi: ?Akuyi ngamandla
Nobuqhwaga nezikhali?.
Kuya ngaw' umqondo wakhe;
Masimvume, singamali.

3. Imibuso yalomhlaba
Iyazamazama, kodwa
Siyambhek'uKrist' iNkosi,
Ulithemba lethu lodwa
Ngakho siyacela sithi,
?Mawufik' umbuso wakho,
Njengezulu njal' umhlaba,
Uyivez' intando yakho.?

MASIMDUMISE UJEHOVA