Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Li khona Izw Elihle

Li khona izw' elihle,
Li hlal' abahle bodwa;
Ilanga li dl' ukuhlwa,
kukhon' ubuhle bodwa;
Nembali engafiyo,
A ish' im'tombo khona;
Ukuf' umncele wona
Olahlukanisayo.

2 Pesheya kwa lo msinga,
Idlelo no li bona;
UJuda Waenjalo,
Emiswa ejordane.
Abantu bayesaba
'Kuwel' umsinga lowo;
Uvalo lu ya hlaba,
Lwethuk' umfula lowo.

3 Kepake uma siya
NoMosi entabeni,
Ubani wo sithiya
Ukuya ezulwini?
kulelo lizw' elihle,
kuhlal' abahle' bodwa,
Uanga li dl' ukuhlwa,
kukhon' ubuhle bodwa.

Li khona Izw Elihle