Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

kunga bangovivi

1 kunga bangovivi ku'mpondo za nkomo,
Mhlaumbe kusasa ilanga li phuma,
UJes' uzo fika ngobukos' obukulu,
A batat' emhlabeni abakhe.

Refrain: Ko baninike. Nkos'
Sibongesihlabe umkos'?
\ ubuyile, Nkosi yethu,
Aleluya! Amen,
Aleluya! Amen.''

2 kunga baemini mhlaumbe kusihlwa,
Mhlaumbe ko vel' ebusuk' obukulu,
Ukukany' okukulu kobukosi bakhe
Lap' uJesu eba tat' abakhe. Refrain.

3 Lapho amabanndla evel' ezulwini,
E bonga iNkos' ngentokozo enkulu,
Ngomusa omkulu ahlotshiswa ngawo,
UJesu wo batat' abakhe. Refrain.

4 kunga intokozo, efikasiseko
kunge ko 'kugula nosizi novalo,
Sihlwitwe,sihlangabez' iNkosi phezulu
Lap' uJesu eba tat' abakhe. Refrain

kunga bangovivi