Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Khuluma Kimi, Nkosi Jesu

1 KHULUMA kimi, Nkosi Jesu,
Ngikhulumis' okwakho name;
Mangibafun' abantu bakho
Njengawe, nxa belahlekile.

2 Ngisize ungihole, Nkosi,
Ngibuyis' abacezukayo;
Ngiphiw' ukudla nguwe, Nkosi
Ngibaphe abalambileyo.

3 Ngisiz' ungiph' amandla, Nkosi,
Ukuba ngisathemba wena,
Ngisize abalahlekayo,
Ababengasakholwa kuwe.

4 Ngisiz' ungifundise, Nkosi,
Ngifundis' iqiniso lakho;
Amazwi am' uwaqondisa,
Azike ezinhliziyweni.

5Ngisiz' ungiduduze, Nkosi,
Ukuba ngenanyiswe nguwe;
Ngibaduduze name futhi
Bonk' abakhwelwe ubunzima.

6 Ngisiz' ungigcwalise, Nkosi,
Ngezipho zakho zonk' ezinhle,
Iz' ichichime inhliziyo,
Ifuna ukuncoma ngawe.

7 Angisebenze kuwe, Nkosi,
Njengokubona kwakho njalo,
Ngize ngibon' ubuso bakho,
Ngibuse nawe naphakade.

Khuluma Kimi, Nkosi Jesu