Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Khosi ndi Yesu Muhali wa maanda

1. Khosi ndi Yesu, Muhali wa maanda,
Maswina ote o mu ita 'ni!
Khosi ndi Yesu, rine ri vhalanda,
Ro bva swiswini;ho tahela ' ni ?
Yesu u kunda, o ri fha mulalo,
Hone vhutshilo na lone dakalo.

2.Kha ri takuwe ri mu takelele,
Ri khode Khosi yo ri lwelaho;
Ri mu shumele, ri mu fulufhele,
A rudze mbilu dza vha lilaho.
Yesu wa vhathu ndi a re muvhusi
Wa maanda othe, a re Muphulusi.

3.Yesu o gonya, u ngei lupenyoni
Kka khulunoni ya a vhusaho.
Zwi no ni dina zwothe zwi vhe kule.
Dzimbilu dzanu nga dzi de dzi rule.

4.U di ri vhidza sa zwila e fhano,
U ri: \Idani, no lemelwaho!\
Vha re na dora u': madi ngeano,
Na vhuswa ngovhu vhu furisaho.
Zwi no ni dina zwothe zwi vhe kule.
Dzimbilu dzanu nga dzi de dzi rule.

5.Inwi vhalanda vha Yesu, ilwani!
Swiswi na zwivhi zwi kundeni-vho.
Farani ndila i yaho tshedzani,
Ndi ya u gonya, i kondesaho.
Ni do zwi na khwathisa zwone.
Dakalo lanu, mulalo u hone.

6.Lavhelesani zwi re ngei tadulu,
Ho yaho Khosi i ri vhusaho
Ngelo dakalo:Mavhuthu mahulu,
Mudi wa tshedza,wa vho kundaho,
Vhe vha tevhela ho yaho murena.
Hune ra tuvha ra tama u dzhena.

Khosi ndi Yesu Muhali wa maanda