Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

INDUMISO

1. Mangiyenze indumiso.
Ngimdumis' uMfeli wam',
Wangikhiph' ebumnyameni
Ngokuthwal' izono zam' ,
Nguye owazinikela,
Ngisabanjwe ' ezonwen',
Nguye oyikhomb' indlela
Eqondayo ezulwin'.

2. Ngikhumbula lawameva,
Owahlatshwa yiwo le
eGolgotha, ngenxa yami,
ngisenguy' omubi nje.
Wangihlenga mina moni,
Ngisaqonda emlilwen',
Wangikhipha osizini,
Wangibeka ebomin'.

3. Ngikhumbul' igazi lakhe,
Laphalazwa ngenxa yam'
Ezandlen', ezinyaweni,
Yalinyazw' iNkosi yam'.
Manje ngiyathethelelwa
Konk' okubi okukim',
Senginikw' impilo yona'
Evelayo eNkosin'.

4. Wangizwisa izwi lakhe,
Wangibiza ngom'sa nam',
Senginguy' umuntu wakhe,
Ngasindisw' nguMfeli wam',
Sengiyakulangazela,
Ukumbon' uqobo le,
Khon' ekhaya ezulwini,
Yek' injabuliso, he!

INDUMISO