Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Imnandi,Awu,Imnandi

IMNADI,awu imnadi,
Indaba yaphezulu,
YeNkosi yobukhosi
Nothando olukhulu.
Kumnand'ukuyilanda,
Ngiyaz'iliqiniso,
Ihlab'umxhwele kimi
Kakhulu 'he kakhulu.

Refrain

Kumnand'ukuyilanda,
Ngokuba naphezulu
NgoJesu nobukhosi,
Nothando olukhulu.

2 Imnadi,awu,imnadi,
Iyisingaliso,
Idlula namaphupho,
Idlula nezifiso.
Kumnad'ukuyilanda,
Ingizil'impela;
Ngakhoke ngiyilanda,
Ngifisa niyamkele.Refrain

3 Imnandi,awu,imnandi,
Ngiphinda njalonjalo,
Nangokuphindwa kwayo
Buyanda ubumnandi.
Kumnadi'ukubatshela
Abangazanga bezwe
Lendaba yensindiso
Evezw'uNkulunkulu.Refrain

4 Imnandi,awu,imnadi,
Kakhulu koyaziyo;
Ngiyilambele nami,
Yomile inhlliziyo.
Ngohuba ezulwini
Igama lelo 'lisha,
Liyob-indab'endala
Ekade ngayithanda.Refrain

Imnandi,Awu,Imnandi