Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 rating, 2 votes)
Loading...

Imbelani ene Khosi khulu

1. Imbelani ene Khosi khulu,
Mu rendeni, ene Munewashu.
Nga dzi bvume dzi ye ngei tadulu,
Nga dzi nake dzone ngosha dzashu.

2. Mu rendeni, we vharunwa vhawe
Vha mu khoda vho mu tanga vhothe
Vha tshi kanuka mishumo yawe
Zwila a tshi sika zwithu zwothe.

3. Mu rendeni, we vha kale-kale
Vho-Davita vha mu pembelela.
Thendo dzila dzavho kha dzi pfale
Na kha rine, ri tshi muimbela.

4. Mu rendeni, we vha mu hulisa
Vhana vhawe vha Isiraele,
O vha lamulela, o vha isa
Haya havho vha tshi bva Babele.

5. Mu rendeni sa vha ngei tadulu
Bethlehema, zwila Yesu o da,
Hu tshi bvuma yone thendo khulu
Ya vha no zwi kona u mu khoda.

6. Mu rendeni, we vha tendi vhothe
Vha di kuvhangana phanda hawe
Fhano na vha kha mashango othe,
Vha tshi pfadza mifhululu yawe.

7. Mu rendeni; ri di guda zwashu
Hu do swika duvha la zwihulu
Hu tshi pfala na maipfi ashu
A tshi dadza a vha ngei tadulu.

Imbelani ene Khosi khulu