Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ICULO NGEGOLGOTHA

1 Ngolicula icula laseGolgotha,
Ngaye lo owangifela khona,
Ngobuhlungu owayebuzwa nge- nxa yam',
Nangegaz'elangihlaza nami.
Osizini lwakhe babembhinqa nje;
Yek'umthwal' ongaka awuthwala!
Zonk'izono zomlaba,yebo naz'ezam'
Wazithwala edsiphambanweni

Wangifela,Wangifela,
Ujesu unguyen'uMfeli wami.
Wangifela eGolgotha
Nngize ngiye laphaya
Ngomhlatshelo lo ngithethelelwe nami.

2 Ngiyathanda ukumdumis'uMfeli wam',
Owayehlatshelw'izono zami;
Ngingekhohlwe nempela lolosuku lwam',
Nxa ngimbon ethwel'ukona kwami.
Esethwele lonk'icala laphaya
Endawen'ethiwe iGolgotha,
Bekumnyama kuthi bhuqe emhlaben',
Mhla efayo esiphambanweni.

3 Nxa sidlul'isikhathi sami khona la,
Nxa ngimbon'uJesu le,phezulu,
Kanye nas'isixuku esimhlophe qhwa,
Nobukhosi bonke obukhulu.
Ngomdumisa,ngilihlabelel' igam':
\Wangifela,Wangifela nami.
Wangithanda,wazidela ngenxa yam'.\
Ezulwini, nant'ihubo lami.

ICULO NGEGOLGOTHA