Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hu na Shango

1.Hu na Shango lo nakesaho
Lo i twaho nga Yesu,
Li re na madi a vhutshilo,
Ndi mafhungo a ngoho.

Ndi do dzehena -vho
Na nne,na nne,na nne,
Ndi do dzhena-vho ndi dzule
Na Yesu.

2.Matodzi na lufu a zwiho,
A hu dzeheni vhutungu,
Muluvha a hone ha puti,
Ahuna u rothola.

3.Vhothe vho no rengululwaho
Vha do ntanganedza-vho,
Ndi tshi dzhena mudini uyo
Ndi do takala na vho.

4 Na vho felaho Murenani
Vho nndindela henefho,
Na Mutshidzi ndi do mu vhona
Nga dakalo lihuli.

Hu na Shango