Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hee Yesu nwana wavhudi

1.Hee Yesu,nwana wavhudi,
A no nga Iwe thi mu di'.
Mufunwa,ngavhe U si de!
Hu tshe na dakalo-de.

2.U denzhe li vhonelaho,
Luvhone Iwa vho xelalaho
R i vhone! Rine vhalidzi
Ri dededzwe nga tshilidzi.

3.Tshisimi tshi vho elaho
Kha soga lo omela!
Ri dzime dora henewe,
Na tshikha nga ri tanzwiwe.

4.Lupfumo Iwo ri delaho,
E Khotsi o ri shelaho.
Sedza vhusiwana hanga,
Na nne mpfumise-vho zwanga .

Hee Yesu nwana wavhudi