Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hee Yesu Duvha lashu

1.Hee Yesu, Duvha lashu
Li vhonetshelaho,
Ri disa mbilu dzashu
DZo tou tshinyalaho;
Dzi vuse,dzi vhonele
Dzi tanzwe,U dzi lele,
Dzi kon'o naka-vho.

2.Itou nkhangwela zwivhi
Na milandu yanga.
Nga ndothe a thi divhi
Vhuhuvhule hanga .
Nyalafhe, ndi tshihole,
Ndi ravhule, ndi fhole;
U mudengu wanga.

3.Mbunbele mbilu mbuya,
Bvisa i sa vudi.
Ndi tevhele zwivhuya,
Ndi tou vha wavhudi
Ndo fara ndia yau,
Ndi tshi pfa Muya wau,
Ndo kuna zwavhudi.

4.U mpfunze fhungo lau,
Na nne ndi elelwe,
Ndi fune pfunzo yau,
Na nne fune difhelwe
Nga wine wa di mbudza,
Wa ndaya, wa mphumudza,
Wa ndaya, wa mphumudza,
Wa ntsola, ndi si lwe.

5.Na hone kha ndi fhiwe
Mbilu i funaho
U funa vhunga Iwe;
Kha ndi tou funzwa-vho
U vha khonani yau
Na thama ya vha hau,
Nda vha o vudaho.

6.Na kha zwine nda amba
Ndi vhe a tataho
Mazwifhi na la samba
Na lo kombamaho.
U mbo tou nyita muthu
Wa ngoho na wa vhuthu
A sa pambuwiho.

7.Hee Yesu, Duvha lashu,
Ri vhonetahele-ha;
U tou vha tshedza tshashu,
Ri kone u do vha
Vhane wa tou vha ruma,
Vhafunziwa vhukuma;
Ri kon'o naka-ha.

Hee Yesu Duvha lashu