Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hee vhana kha ri imbe

1.Hee vhana, kha ri imbe
Mafhungo avhudÌ­i
A Yesu Muphulusi
O daho kha rine.
Ndi nwana wa Mudzimu
O ri dalelaho.
Kha ri mu takalele
Nga nyimbo dzavhudi.

2. Maria na Yosefa
Vho swika Bethlehem;
Vha si wane vhudzulo
Madini wonoyo,
Ndi zwe Yesu a bebwa
Nduni ya kholomo
A ladzwa mukungwani,
A nga tshisiwana.

3. Vhalisa vhe mathaga
Vho pfa zwi ambiwaho
Murunwa wa Mudzimu
O swika a ri:
Namusi no bebelwa
A do ni tshidzaho
Iyani ni mu vhone;
U afha Bethlehem.

4.Murunwa a tshi ralo
Vha vhona ho da-vho
Vharunwa vhanzhi-vhanzhi,
Vha imba vha tshi ri:
Rendani wa tadulu
Mulalo nga u de
Shangoni, huno vhathu
Kha vha takalelwe.

5. Vhalisa vha gidima
Vha ita zwe vha pfa
Vha swika madangani,
Vha toda henefha.
Vha da vha wana Yesu
E nwana wavhudi.
Vha tenda, vha rabela
Mutshidzi o daho.

6. Hee vhana, ro a imba
Mafhungo avhudi
A Yesu Miuphulusi
O daho kha rine.
O da a tshi ri funa;
Kha ri mu fune-vho.
Kha ri mu takalele
Nga nyimbo dzavhudi.

Hee vhana kha ri imbe