Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hee ntevheleni! u ralo

1. Hee ntevheleni! u ralo
Murena, Mune wanu.
Swiswi ni fhambane nalo,
Ni late bdila dzanu.
Mutendi a ntevhelaho
Nga hwale na zwi kondoho.

2.A vhonetshelaho ndi nne.
Nguari ndi pfi Tshedza.
Farani-vho ndo ni sumbedza.
Nda vha ndo ni sumbedza.
Ni si bve vhufunziwa vhanga.

3.Ndi nne ndi ni sumbedzaho
U lata zwivhi zwothe;
Ndi zwone zwi ni xedzaho;
Zwi tshinya vhathu vhothe.
Ipfani nne ndo delaho
U tshidza vho tshinyalaho.

4.Tsho ndisaho ndi tshilidzi,
Ndo vhona ni tshi lila.
Ndi toda inwi vhalidzi,
Ndi funa ni tshintshila
dani-ha, a vhidzaho
Ndi nne ndo di ni tamaho.

5.Ni tshi lemelwe,zwa vhifha,
Edzani nne, ndi khwali.
Ndi na'nwi, ndi do di ni fha
Vhuhali na vhutali.
A xelaho, a lovhano
Ndi a songo ntevhelaho.

6.Vha hashu! kha ri tevhele
Murena, Mune washu
Ri mu pfe, ri kondelele
Nga maanda othe ashu.
Ri kunde, ri yo dzhena-vho
Hayani ha vha tshilaho.

Hee ntevheleni! u ralo