Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ebusuku Abalusi

1 EBUSUKU abalusi
Bezalus' izimvu,
Kwabazuma ukukhanya
Okwabehaqayo
Yeza kubo ingelosi,
Yehl' ivela ezulwini,
Yathi kubo, Ningesabi
Nginendaba enhle;

2 Sengivela eNkosini
Ngize' kunitshela,
Izwi lokuthokhozisa
Bonke emhlabeni.
Ngoba sekuzelwe namhla
UMsindis' iNkos' uKristu,
Ezobusa njalonjalo
Bona abasindisiwe.
Ezo busa njalonjalo
Abasindisiwe.

3 Njengokusho kwomprofethi,
Namhla usezelwe
OyiNkosi emakade
Eyakwenza konke.
OyiNkosi yamakhosi,
Namhla usezelw' intombi,
Ungumuntu Onothando
Kubo bonk' abantu bezwe,
Ungumuntu unothando
Kubo bonk' abantu.

4 Usendlini yezinkomo,
Laph' ezelwe khona;
OyiNkosi yakho konke
Kungath'akananto.
Seyishilo ingelosi
Kwahlangana Kanye nayo
Isixuku esikhulu
EsingeleNkos' ibandla,
Isixuku esikhulu,
EleNkos' ibandla.

5. Lahubela abalusi
Lelihub' elihle:
Ukuthula emhlabeni
Bethandan' abantu.
Kadunyiswe ezulwini.
Kadunyiswe lapha futhi
Oyinkosi emakade.
Kadunyiswe njalo.

Ebusuku Abalusi