Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

BHEKANI PHEZULU

1 Jabula-ke,wena mhlambi
omncinyane,
Umkhiwane nan'k usuyahluma;
Uyabik'ihlobo,seliseduzane,
AmaKristu ayavuma:

Bhekanini,bhekanini,
Bhekanini ngaphezulu,
ezulwin'!
Bhekanini,'Nkos'iyeza
Ngobukhosi obukhulu!

2 Abaningi bathi: \Nkos'iyalibala\.
Bayamhlek'umuntu onenkolo;
Bayaphuza,badla,bakha,ba-
yendiswa,
Njengosuku lozamcolo.

3 Nangokuziqhenya basho nje ngoFaro:
\Bani 'Nkosi esoyilalela?\
Bangahleka baleyise esoyilalela?\
Bangahleka baleyise izwi layo,
Bakhuleka mhla evala.

4 Zizohlukanisw'izimvu nezimbuzi,
Mhla iNkosi iz' ukusilanda,
Bhekanini,umkhiwan'usuyahluma,
Phakamisan'amakhanda!

BHEKANI PHEZULU