Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Banndla likaJesu

1 Banndla likaJesu,
Hlomanini nonke,
Siye ekulweni,
Silwe noSatane
:Nang' uMholi wethu,
UnguKrist' uqobo,
UyiNkosi yamakhosi,
UnguMnqobi yena.

Refrain: Hlomanini nonke,
Hambani Nithi nqo,
Nang' uMholi wethu,
Simlandele lo.

2 Bhekanini, banndla,
I ya tutumela,
Impi ka Satane,
I yesab' uJesu;
Yizwanini, bethu,
Izwi lokunqoba,
Vumanini kanye nathi,
Ni hubel' iNkosi. Refrain.

3 Li hambis' okwempi
EleNkos' ibanndla;
Masibalingise
Bon' abanqobayo.
Nok' asahlukene,
Sonke njesimunye,
Iny' iNkosi, liny' ithemba,
Kunye ukuthanda. Refrain.

4 Amakhos' omhlaba
A ya dlula onke,
Kep' ibanndla lethu
Li zo kuma njalo:
Nempi ka Satane
I ngehlule lona,
Wash' uJes' uqobo lwakhe,
Li mi izwi lakhe. Refrain.

5 Ngakho hambanike,
Hlanganani nathi,
Vumanini nonke
Ngezwi lokwahlula,
Nimbabaz' uJesu
O iNkos' enkulu,
N'aphakade wo dunyiswa
Abangcwele bonke. Refrain

Banndla likaJesu