Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

YIZWANI INDABA

1 Tazwan'indaba.indab'enkulu
NgoJesu Krist',uMsindisi wethu
Washiy'okuhle ngale phezulu,
Wez'ukuthwala usizi lwethu.

2 Waba sengathi akanamandla,
Kanti-ke ungozithibisayo;
Wasilethela enkul'inhlanhla,
Wathwal'izifo zabagulayo.

3 wavul'amehlo ezimpumputhe,
Wabahambis'abayizinyonga,
Owamethenba kazang'amluthe,
Basizwa bonke ababemkhonza.

4 Wavul'indlebe zabazithulu,
Nabashwabene wabaqinisa.
Wavul'im'lomo yezimungulu,
Naz'izinhlanya wazithobisa.

5 Wavusa abafileyo futhi,
Nabonochoko wabaphilisa.
Baningi babemdumisa,bethi:
\Wenzile kahle,wasisindisa\

6 Washumayela indaba enhle
Kubona abadabukileyo.
Babemlandel'emahlane,endle,
Wabasuthis'abalambileyo.

7 Nizokwenzani ngoloJesu nina?
Nangu-ke uze kithina'mpela;
Ufuna ukusiza thina,
Ubani manje ozomvumela?

YIZWANI INDABA