Menu Close

Yesu wavhudi

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1.Yesu wavhudi!
Munwe thi mu di!
O ri todao ro xela
A ri tshidza ri tshi fhela.
O ri tondaaho
Nd'iwe wo daho.

2.Wo da ha rine;
Zwi si U dine
u Vha muthu na wa hashu
Na mu-ranga-phanda washu.
U nkodze-vho
Ndi vhe wau-vho.

3.Musi U tshi fa
Yesu ,wo ri fha
Shudu fulu li sa fheli
U tshi ri rine vhaxeli
Ri pfumelelwe,
Ri khathutshelwe.

4.O ri lwelaho
Nd'iwe wo bvaho
Ngei tshaloni,U tshi tshila,
U tshi ri vulela ndila
Ya u dzhena-vho
Kha vha tshilaho.

5.A ri vhusaho
Nd'iwe wo yaho
Ngei tadulu vhugalani
Vhuhosini ha tshedzani.
Ri da henefho
u U luvha-vho.

6.Kha a imbelwe
Kha a bvumelwe
Yesu Kristo, Khosi yashu,
Dzivha la dakalo lashu,
A ri tondaho,
A ri tshidzaho.

7.Kha a rabelwe
A fulufhelwe.
Maanda ashu a tshi fhela
Ene u do di ri lwelaa.
Vha mu funaho
U do vha navho.

8.Naho ri tshi fa,
Tenda, o ri fha
Madakalo a sa fheli
Hani hashu ha ngei seli.
Yesu wavhudi,
Munwe thi mu di.

Yesu wavhudi