Menu Close

Yesu washu ro da-ha

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1.Yesu washu,ro da-ha,
Ri da ro pfa fhungo lau,
U tshi vhidza vhenevha
Vhana, vha da phanda hau,
Vha da wa vha fhututshedza,
Vhothe wa vha kuvhatedza.

2.Linwe le ra li pfa-vho
Wo ri:Vhathu bebiwani
Lwa vhuvhili lu daho
Nga madini na Muyani.
Ri vhe vha Muvhuso wau.
Ngoyu, nga' vhe nwana wau.

3.Ngoyu, nga a tanzwiwe,
Yesu, nga malofhaq au.
Ri ri:Nga a neiwe
Nguvho ya vhugala hau.
Muya wau u mu thakhe,
Ndila yawe nga i nake.

4.Nwala dzina lawe-vho
Ngei kha bugu yau khulu.
Mu vhale na vha yuaho
Vhutshiloni, ngei tadulu.
U ri pfe, Mukhathutsheli!
A vha wau, ha nga xeli.

Yesu washu ro da-ha