Menu Close

Vhula vhusiku tsimuni

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1.Vhula vhusiku tsimuni,
Biko li tshi nga malofha,
Wo tenda vha lovhaho.
:,: Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhaho?

2.Vha tshi U isa tsengoni,
Vhothe vha tshi U hwelela,
U si na he wa di-lwelela,
U fela vha lovhaho.
:,: Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhando?:,:

3.Vha tshi U goda vhuhosi,
Khare ya mipfa thohoni,
Wo pfelwa mare matoni,
U fela vha lovhaho.
:,:Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhaho? :,;

4. Vha tshi U goda vhuhosi,
Khare ya mipfa thohoni,
Wo pfelwa mare matoni,
U fela vha lovhaho.
:,: Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhaho? :,:

5. Zwe vha U ita ndilani,
Wo noka nge vha U hwesa
Thanda ya u lemelesa,
U fela vha lovhaho.
:,: Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhaho? :,:

6. Na zwila vha tshi rumbula
Milenzhe yau na zwanda
Vha U ombela kha thanda
U fela vha lovhaho.
:,: Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhaho? :,:

7. Ndi nnyi a no do zwi bula
Zwa musi U tshi shengela
Wo twiswa wo nembelela?
U fela vha lovhaho.
:,: Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhaho? :,;

8. U tshi fa vhunga mutshinyi,
U si na mulandu zwau,
Wo fela nne muthu wau.
U fela vha lovhaho.
:,: Zwino kha vhathu ndi nnyi-ha
A do U livhuhaho?

9.Vha mbo U isa tshaloni.
Afho wo vuwa nga maanda;
Wo bva wa ri ranga phanda.
Uri ri si lovhe-ha.
:,: Yesu, na 'ne wo ri tshidza;
Kha ri U livhuhe-ha! :,:

10. Zwino wo dzhia vhuhosi;
U di ri vhusa nga vhuthu,
Iwe Mudzimu na Muthu.
Na rine ri luvhe-vho.
:,: Yesu, na nne ndi vhe wau,
Kha ndi U livhuhe-vho! :,:

Vhula vhusiku tsimuni