Menu Close

U Si Londile Baba

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Iculo Le 123

1 U si londile, Baba,
Kweliny' isonto leli;
U si hlanganisile
Ngalomhla ingcwele;
Si ze kukudumisa,
Ma u z' u si busise.

2 Usuku Iwak' oluhle,
Kuqala wa lu misa;
Ukuphumula kwakho
Ku ya si kumbuzisa
Esi ya kuba nakho
Si sembusweni wakho.

3 Se si sondele kuwe,
Senzele umsa wakho
U si khanyise sonke
Ngaye uMoya wakho;
Zi sus' izono zethu,
Kulis' inkolo yethu.

4 U zibonakhalise
Pakhathi kwendlu yakho;
U li qinise izwi
Li be namandla akho;
Abakho be thabiswe,
Aboni ba totshiswe.

5 Lelivangeli lakho
Ma lande emhlabeni,
Li ba khulule bonke
Aba sekubotshweni,
Izizwe zi khanyiswe,
Abantu ba sindiswe.

U Si Londile Baba