Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Tshifhambano tsha vhudi

1. Tshifhambano tsha-vhudi.
Vhuyo hunwe thi hu di;
Nne ndo khathutshelwaho.
Nne ndo lamulelwaho.
Vhuyo hunwe thi hu di,
Tshifhambano tshavhudi.

2. Thavhani ya Golgotha.
Hu pfi, nwana-nga ida;
U muxeli huma-vho!
U mushayi pfuma-vho!
Hee muhota! U tshi fa,
Da u fhole henefha.

3. Huno nne tshisiwana,
Ndi kha di do lenga naa?
Ndi wa tshikha; ntanzwe-ha!
Ndi na ndala; nkanzwe-ha!
Nthule-ha, ndi awele,
Nndadze nne ndi edele.

4. Golgotha hu rulwaho,
Zwivhi zwiri vhhavhaho,
Ho faho o ntshidzaho,
Hu tshidzhwaho vha faho;
Vhuyo hunwe thi hu di,
Tshifhambano tsha-vhudi.

Tshifhambano tsha vhudi