Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 rating, 1 votes)
Loading...

Thula nya

1. Nkosi, ubhek' isiphepho
Namaza agubuzayo,
Nezulu seliguqubele,
Amukho osisizayo,
Nkosi, senga' ungavuka,
Usisindise thina;
Ngokuba nguwen' uSomandla
Onakho okusigcina

Nang' olalelwa amaza la,
Thula nya! Thula nya!
Noma ulwandl' olugubayo,
Kungesishonis' isikhebhe le,
esinoSomandla phakathi-ke;
uyalalelwa umoya la,
thula nya! Thula nya!
Uyalalelwa umoya la
Thul' uthi nya!

2. Manje osizini lwami
Ngikhala nje kuwe, Nkosi,
Uvuk', uphuthum', ungisize,
Ngokuba ngesab' ingozi.
Naz' izilingo ezimbi
Zihluph' umoya wami,
Ngiyafa, ngiyafa, ngisize,
Ngihleng' ebubuni bami!

3. Sesithulil' isiphepho,
Lilihle-ke manj' izulu,
Ilanga libukw' emazini,
Ikhon' intokozo enkulu.
Ungangishiyi ngedwa,
Hlal' esikhebheni sami,
Ukuze ngifik' ezulwini,
Itheku lethemba lami.

Thula nya