Menu Close

Sontaga sa 8: BORAROBOTEE

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Potsiso ya 24:
Ditemana tse di aroganyawa bjang?

Karabo:
Di aroganywa ka dikarolo tse tharo:karolo ya pele e bolela ka ga Modimo Tate le tlholo ya rena.

Karolo ya bobedi e bolela ka ga Modimo Morwa le pholoso ya rena.

Karolo ya boraro e bolela ka ga Modimo MoyaMokgethwa le kgethafatso ya rena.


Potsiso ya 25:
Ka ge go na le Modimo o tee fela, ke ka lebaka la eng ge o bolela ba bararo:
Tate, Morwa le MoyaMokgethwa?


Karabo:
Ke ka gobane Modimo o iponagaditse bjalo lentsung la gagwe.

Ditemana tsa Beibele:
Doiteronomio 6:4;Mateo 28:19,2 Bakorinthe 13:13

Leave a Reply

Sontaga sa 8: BORAROBOTEE