Menu Close

Sontaga sa 7: TUMELO YA BOKRISTE

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Potsiso ya 20:
Na batho ka moka ba tla pholoswa ka Kriste, bjalo ka ge ba wetse sebeng ka Adama naa?

Karabo:
Aowa Ba ba pholoswago ke bona fela ba ba dumelago go Kriste.

Ditemana tsa Beibele:
Johane 3:36; Broma 1:16-17


Potsiso ya 21:
Tumelo ya nnete ke eng?

Karabo:
Tumelo ya nnete yeo e tliswago ke MoyaMokgethwa mo pelong ya ka,ke tsebo yeo ke amogelago tsohle tse Modimo a di boletsego Lentsung la gagwe ka yona.

Gape ke kholofelo ye e tiilego ya gore ke lebaletswe dibe gomme ke filwe bophelo

bjo bofsa bjo bo sa feleng ka lebaka la kriste.

Ditemana tsa Beibele:
Baroma 10:17

Bahebere 11:1

Potsiso ya 22:
Seo mokriste a swanetse go se dumela ke eng?

Karabo:
Mokriste o swanetse go dumela tsohle tse di tshepisitswego Ebangeding le tse di akareditswego

ditemaneng tsa tumelo ya bokriste.

Ditemana tsa Beibele:
Joh 20:31


Potsiso ya 23:
Ditemana tsa tumelo ya bokriste di reng?

Karabo:

1.Ke dumela go Modimo Tate yo maatla ka moka mohlodi wa legodimo le lefase.

2.Le go Jesu Kriste,Morwa wa gagwe motswalwanosi,Morena wa rena,

3.Yo a amogetswego ka MoyaMokgethwa,a belegwa ke Maria kgarebe,

4.A hlokofatswa mehleng ya Pontius Pilato,a bapolwa sefapanong, a hwa, a bolokwa, a fologela heleng .

5.A tsoga baung ka letsatsi la boraro,

6.A rotogela legodimong, gomme o dutse letsogong le letona la Modimo Tate yo maatla ka moka,

7.Mo a tlogo boa gona go tlo ahlola ba ba phelago le ba ba hwilego.

8.Ke dumela le go MoyaMokgethwa

9.le kereke e kgethwa ya bohle, le tshwaragano ya bakgethwa,

10.le tabalelo ya dibe,

11.le tsogo ya mmele,

12..le bophelo bo sa felego.

Leave a Reply

Sontaga sa 7: TUMELO YA BOKRISTE