Menu Close

Sontaga sa 10: Modimo O BABALELA TSOHLE

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Potsiso ya 27:
O dumela eng ka pabalelo ya Modimo?

Karabo:
Ke dumela gore Modimo o babalela legodimo le lefase le dibopiwa tsohle gomme o di busa ka seatla sa gagwe.

Ke ka lebaka leo ke tshepago gore dimela le mabjang, pula le komelelo, dijo le dino, mahlatse le malwetsi, leumo le khumanego, le dilo ka moka, ga di itlise ka botsona eupsa di tla go rena ka seatla sa Tate .

Ditemana tsa Beibele:
Mateo 10:29-30

Psalme 145:15-16


Potsiso ya 28:
Go thusa eng go tseba gore Modimo o bopile dilo tsohle gomme ke Yena yo a di hlokomelago ka pabalelo ya gagwe?

Karabo:
Ke gore re se fele pelo mo nakong ya dillo,re be le tebogo mo nakong ya lethabo, gomme re be le tshepo e tiilego gore ga go sebopiwa se se ka re kgaoganyago le lerato la Modimo.

Ditemana tsa Beibele:
Baroma 8:38-39

Leave a Reply

Sontaga sa 10: Modimo O BABALELA TSOHLE